DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Moje přednosti

Znalec v oboru stavebnictví.

ZNALEC A ODHADCE NEMOVITOSTÍ PRO OBOR STAVEBNICTVÍ

 – ODVĚTVÍ STAVBY VODNÍ

 

POSUDKY A ODHADY – z oblasti staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství

 1. Malé vodní elektrárny
 2. Stavby, které slouží:
 • ke vzdouvání a zadržování vod
 • k umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod
 • k ochraně a užívání vod
 • k nakládání s vodami
 • ochraně před škodlivými účinky vod
 • k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným vodním zákonem.
 1. Stavby trubních dálkovodů
 2. Stavby pro zřizování a výstavbu skládek odpadů
 3. Stavby pro úpravu krajiny a stavby pro plnění funkce lesa
 4. Přehrady a ostatní vodní nádrže
 5. Úpravy vodních toků
 6. Stavby na ochranu před povodněmi a stavby k plavebním účelům
 7. Soubor staveb ve vodárenství
 8. Soubor staveb pro odvádění a likvidaci dešťových a splaškových vod
 9. Soubor staveb k zavlažování a odvodňování pozemků

 

Zkušenost, praxe, erudovanost.